Redlion Việt Nam | Đại Lý Redlion Việt Nam

Hãng:
Redlion
xuất xứ:
USA
Giá bán:
LH-0914981967
Thành phần:
Mới 100% - Chính hãng
Mã sản phẩm:
Redlion Việt Nam

Đại Lý Redlion Việt Nam

Redlion Việt Nam | Đại Lý Redlion Việt Nam

Đại Lý Redlion tại Việt Nam

1. Controllers & Data Acquisition

1.1. Industrial Controllers & RTUs

1.1.1 Graphite Modules

GRAC0001

1.1.2. Graphite Modules

GMCC0000        GMP2S000        GMTC8000        GMCAN000

GMP1RA00        GMP2SM00        GMRTD600        GMJ19390

GMP1RM00        GMDIOR00        GMSG10R0        GMDN0000

GMP1SA00        GMDIOS00        GMSG10S0        GMPBDP00

GMP1SM00        GMINI800        GMSG11R0        GMHSPA00

GMP2R000        GMINV800        GMSG11S0        

GMP2RM00        GMOUT400        GMUIN400        

1.1.3. Expansion Racks

GEXRACK2

GEXRACK1

1.2. I/O Modules

1.2.1. E3 I/O™ MODULES

E3-MIX20884-1        E3-16DI24-1        E3-16DORLY-1        E3-16AI20M-1

E3-MIX24880-1        E3-16DIAC-1        E3-16ISO20M-1    E3-16AI8AO-1

E3-MIX24882-1        E3-32DO24-1        E3-32AI20M-1        E3-8AO20M-1

E3-32DI24-1        E3-16DO24-1        E3-32AI10V-1        E3-16ISOTC-1

1.2.2. ETHERTRAK®-2 I/O

E2-MIX20884-D        E2-16DORLY-D        E2-10RTD-D        EB-32AI20M-D

E2-MIX24880-D        E2-16ISO20M-D        EB-MIX24880-D        EB-32AI10V-D

E2-MIX24882-D        E2-32AI20M-D        EB-MIX24882-D        EB-16AI20M-D

E2-32DI24-D        E2-32AI10V-D        EB-32DI24-D        EB-16AI-8AO-D

E2-16DI24-D        E2-16AI20M-D        EB-16DI24-D        EB-8AO20M-D

E2-16DIAC-D        E2-16AI-8AO-D        EB-32DO24-D        EB-16ISOTC-D

E2-32DO24-D        E2-8AO20M-D        EB-16DO24-D        EB-10RTD-D

E2-16DO24-D        E2-16ISOTC-D        EB-16ISO20M-D        

1.3. PID Controllers

1.3.1. PAX2C

PX2CHZ00

PX2CVR00

1.3.2. PXU

CSMSTRV2

CSMSTRLE

CSMSTRSX

CSMSTRGT

CSMSTRZR

1.3.3. Modular Controller

PXU10020        PXU31A2016        PXU11BC0        PXU31D30

PXU100B0        PXU31B20        PXU11C30        PXU31DC0

PXU11A20        PXU31BB0        PXU11CC0        PXU40030

PXU11AB0        PXU31C20        PXU11D30        PXU400C0

PXU11B20        PXU31CB0        PXU11DC0        PXU41B30

PXU11BB0        PXU31D20        PXU20030        PXU41BC0

PXU11C20        PXU31DB0        PXU200C0        PXU41C30

PXU11CB0        PXU40020        PXU21A30        PXU41CC0

PXU11D20        PXU400B0        PXU21AC0        PXU41D30

PXU11DB0        PXU41A20        PXU21B30        PXU41DC0

PXU20020        PXU41AB0        PXU21BC0        PXU11A50

PXU200B0        PXU41B20        PXU21C30        PXU11AE0

PXU21A20        PXU41BB0        PXU21CC0        PXU21BE0

PXU21AB0        PXU41C20        PXU21D30        PXU21DE0

PXU21B20        PXU41CB0        PXU21DC0        PXU21CE0

PXU21BB0        PXU41D20        PXU30030        PXU31A50

PXU21C20        PXU41DB0        PXU31A30        PXU31AE0

PXU21CB0        PXU10030        PXU31AC0        PXU31BE0

PXU21D20        PXU100C0        PXU31B30        PXU31CE0

PXU21DB0        PXU11A30        PXU31BC0        PXU31DE0

PXU30020        PXU11AC0        PXU31C30        PXU41A50

PXU300B0        PXU11B30        PXU31CC0        PXU41AE0

1.3.4. DLC

DLC00001

DLC01001

DLC11001

1.4. Data Acquisition

1.4.1. Data Station

DA10D-0C-000000-000

DA30D-0F-000000-000

DSPLE000

DSPLE001

DSPGT00

DSPGT001

DSPSX000

DSPSX001

DSPZR000

1.4.2. Modular Controller

CSMSTRV2

CSMSTRLE

CSMSTRSX

CSMSTRGT

CSMSTRZR

2. HMI & Panel Meters

2.1. HMI Operator Panels

2.1.1. Graphite HMIs

GMCC0000        GMP2S000        GMTC8000        GMCAN000

GMP1RA00        GMP2SM00        GMRTD600        GMJ19390

GMP1RM00        GMDIOR00        GMSG10R0        GMDN0000

GMP1SA00        GMDIOS00        GMSG10S0        GMPBDP00

GMP1SM00        GMINI800        GMSG11R0        GMHSPA00

GMP2R000        GMINV800        GMSG11S0        Expansion Racks

GMP2RM00        GMOUT400        GMUIN400        GEXRACK2

2.1.2. CR1000 and CR3000 HMIs

CR1000-04000-00210

CR1000-07000-00210

CR1000-10000-00210

CR3000-04000-00310

CR3000-07000-00420

CR3000-10000-00420

CR3000-15000-00420

2.1.3. Product Selector

G303M000        CR10000700000210        G10R0000        G310C230

G303S000        CR30000700000420        G10R1000        CR10001000000210

CR10000400000210        G308A210        G10S0000        G10C0000

CR30000400000310        G308C100        G310C210        G12S1100

G306M000        G308A230        G10S1000        G12C0000

G306MS00        G09C0000        G310R210        G12C1100

G306A000        G09C1000        G310R230        CR30001500000420

G07C0000        G10C1000        G310S210        G15C0000

G07S0000        CR30001000000420        G310S230        G15C1100

2.2. Panel Meters

PAX2A000        PAXTM100        C48CD102        CUB4V000

PAX2D000        PAXTM110        C48CB003        CUB4V010

PAX2S000        PAXLA0U0        C48CB005        CUB4V020

PAXI0020        PAXLC600        C48CB008        CUB4CL10

PAXI0030        PAXLC800        C48CB100        CUB4CL20

PAXI0120        PAXLCL00        C48CB103        CUB4CL30

PAXI0130        PAXLCRU0        C48CB105        CUB4CL40

PAXC0020        PAXLHV00        C48CB108        CUB4I000

PAXC0030        PAXLIA00        C48CB110        CUB4I010

PAXC0120        PAXLID00        C48TS003        CUB4I020

PAXC0130        PAXLIT00        C48TS013        CUB4LP40

PAXD0000        PAXLPT00        C48TS103        CUB4LP00

PAXD0010        PAXLPV00        C48TS113        CUB7CCG0

PAXD0100        PAXLR000        C48TD002        CUB7CCR0

PAXD0110        PAXLSG00        C48TD005        CUB7CCS0

PAXDP000        PAXLT0U0        C48TD007        CUB7CVG0

PAXDP010        PAXLVA00        C48TD012        CUB7CVR0

PAXH0000        PAXLVD00        C48TD102        CUB7CVS0

PAXH0100        C48CS003        C48TD105        CUB7TCG0

PAXP0000        C48CS013        C48TD107        CUB7TCG1

PAXP0010        C48CS103        C48TD112        CUB7TCR0

PAXP0100        C48CS113        C48TD117        CUB7TCR1

PAXP0110        C48CD105        CUB5VB00        CUB7TCS0

PAXR0020        C48CD107        CUB5VR00        CUB7TCS1

PAXR0030        C48CD110        CUB5TB00        CUB7TVG0

PAXR0120        C48CD112        CUB5TR00        CUB7TVR0

PAXR0130        C48CD115        CUB5B000        CUB7TVS0

PAXS0000        C48CD117        CUB5R000        SCUB1000

PAXS0010        C48CP005        CUB5PB00        SCUB2000

PAXS0100        C48CP015        CUB5PR00        MDMU0000

PAXS0110        C48CD002        CUB5IB00        MDMU0010

PAXT0000        C48CP100        CUB5IR00        MDMU0020

PAXT0010        C48CD005        CUB5RTB0        MDMU0100

PAXT0100        C48CP105        CUB5RTR0        MDMU0110

PAXT0110        C48CD007        CUB5TCR0        MDMU0120

PAXCK000        C48CP110        CUB4L000        MDMV0000

PAXCK010        C48CD012        CUB4L010        MDMV0010

PAXCK100        C48CP115        CUB4L020        MDMV0020

PAXCK110        C48CD015        CUB4L800        MDMV0100

PAXTM000        C48CD017        CUB4L810        MDMV0110

PAXTM010        C48CD100        CUB4L820        MDMV0120

2.3. Large LED Displays

LD200400        LD2SS6P0        LD4A05P0        LPAX0600

LD200600        LD2T06P0        LD4SG5P0        LPAXCK00

LD2006P0        LD400400        LD4SS6P0        LPAXDA00

LD2A05P0        LD400600        LD4T06P0        EPAX0500

LD2SG5P0        LD4006P0        LPAX0500        EPAX0600

2.4. Visual Management

PTV00000

3. Sensors & Process Control

3.1. Sensors

APSCM010        CT020050        CTL0502S        CTR20000

APSCM100        CTD00000        CTL2001F        CTSF0000

CT004001        CTL0052S        CTL2002F        CTSG0000

CT005001        CTL0501F        CTL2002S        CTSS0000

CT005050        CTL0502F        CTR05000        

TMPA2S01        TMPK2SU3        TMPKQD01        TMPKTJ02

TMPA2S02        TMPT2SU1        TMPKQD02        TMPKTJ03

TMPE2SU1        TMPEQD01        TMPKQD03        TMPKTJ04

TMPE2SU2        TMPEQD02        TMPKQD04        TMPKTJ05

TMPE2SU3        TMPEQD03        TMPKQD05        TMPKTJ06

TMPJ2SU1        TMPEQD04        TMPTQD01        TMPKUT01

TMPJ2SU2        TMPJQD01        TMPTQD02        TMPKUT02

TMPJ2SU3        TMPJQD02        TMPTQD03        TMPRT001

TMPK2SU1        TMPJQD03        TMPTQD04        TMPRT002

TMPK2SU2        TMPJQD04        TMPKTJ01        TMPRT003

ZBG00602        ZBH06002        ZDH0100H        ZNH1000H

ZBG01002        ZBH06003        ZDH0500H        ZNH1200H

ZBG01003        ZCG0001C        ZDH1000H        ZNH2000H

ZBG06002        ZCG0010C        ZDH1200H        ZNH2500H

ZBG06003        ZCG0012C        ZDH2000H        ZSD0060A

ZBG10002        ZCG0060C        ZDH2500H        ZSD0100A

ZBG12002        ZCG0100C        ZHG06004        ZSD0500A

ZBH00102        ZCG0120C        ZHG10004        ZSD0600A

ZBH00122        ZCG0200C        ZHG12004        ZSD1000A

ZBH01002        ZCH0100C        ZNH0060H        ZSD1200A

ZBH01003        ZCH0200C        ZNH0100H        ZSD2000A

ZBH01202        ZCH0500C        ZNH0500H        ZSD2500A

ZBH05002        ZDH0060H        ZNH0600H        

 3.2. Signal Conditioners

IFMA0035

IFMA0065

IFMR0036

IFMR0066

IAMS0002

IAMS0020

IAMS0022

IAMS0002

IAMS0020

IAMS0022

4. Ethernet Solutions

4.1. Unmanaged Ethernet Switches

105FX        306TX        524TX        SLX-5ES-1

106FX2        306FX2        526FX2        SLX-5ES-2/3

108TX        308TX        1003GX2        SLX-6ES-4/5

110FX2        308FX2        1005TX        SLX-8ES-1

111FX3        309FX        1008TX        SLX-8ES-6/7

112FX4        316TX        SL-2ES-2/3        SLX-9ES-2/3

114FX6        317FX        SL-5ES-1        SLX-3EG-1SFP 

116TX        508TX        SL-5ES-2/3        SLX-5EG-1 

105M12        508FX2        SL-6ES-4/5        LX-5EG-2SFP 

108M12        509FX        SL-8ES-1        

304TX        516TX        SL-9ES-2/3        

305FX        517FX        SLX-3ES-2/3        

4.2. Monitored Ethernet Switches

508FX2-A        508FX2-N        304TX-N        316TX-N

508TX-A        508TX-N        305FX-N        317FX-N

509FX-A        509FX-N        306FX2-N        SLX-6RS-1-D1

516TX-A        516TX-N        306TX-N        SLX-6RS-4/5

517FX-A        517FX-N        308FX2-N        SL-6RS-1

524TX-A        524TX-N        308TX-N        SL-6RS-4/5

526FX2-A        526FX2-N        309FX-N        

4.3 Managed Ethernet Switches

NT24k-8TX        NT24k-DR16        716TX        7506GX2

NT24k-16TX        NT24k-DR24        708M12        7900

NT24k-10FX2        NT24k        708M12-HV        SLX-5MS-1

NT24k-10GX2        708FX2        716M12        SLX-5MS-4/5

NT24k-11FX3        708TX        716M12-HV        SLX-8MS-1

NT24k-11GX3        709FX        7010TX        SLX-8MS-4/5/8/9

NT24k-12FX4        710FX2        7012FX2        SLX-8MG-1

NT24k-12GX4        711FX3        7018FX2        SLX-10MG-1

NT24k-14FX6        712FX4        7018TX        SLX-16MS-1

NT24k-14GX6        714FX6        7026TX        SLX-18MG-1

NT24k-12SFP-DM4        716FX2        7026TX-AC        

4.4. PoE Solutions

NT24k-8TX-POE        NT24k-16M12-POE-R-PT        105FX-ST-POE-MDR        105TX-POE-MDR

NT24k-16TX-POE        1000-POE+        105FXE-SC-15-POE        EB-5ES-PSE-1

NT24k-10FX2-POE        1000-POE4+        105FXE-SC-15-POE-MDR        EB-5ES-PSE-2SC

NT24k-10GX2-POE        1008TX-POE+        105FXE-SC-40-POE        EB-5ES-PSE-2ST

NT24k-11FX3-POE        SLX-5EG-1        105FXE-SC-40-POE-MDR        EB-5ES-PSE-3SC

NT24k-11GX3-POE        SLX-5EG-2SFP        105FXE-SC-80-POE        EB-5ES-PSE-3SCL

NT24k-12FX4-POE        100-POE-SPL-12        105FXE-SC-80-POE-MDR        EB-5ES-PSE-3ST

NT24k-12GX4-POE        100-POE-SPL-24        105FXE-ST-15-POE        EB-5ES-PSE-3STL

NT24k-14FX6-POE        100-POE-SPL-48        105FXE-ST-15-POE-MDR        EB-PSE-24V-1B

NT24k-14GX6-POE        100-POE4        105FXE-ST-40-POE        EB-PSE-48V-2A

NT24k-12SFP-DM4-POE        100-POE4-MDR        105FXE-ST-40-POE-MDR        EB-PSE-48V-2B

NT24k-16M12-POE        105FX-SC-POE        105FXE-ST-80-POE        EB-PSE-24V-1A

NT24k-16M12-POE-PT        105FX-SC-POE-MDR        105FXE-ST-80-POE-MDR        EB-PD-24V-1

NT24k-16M12-POE-R        105FX-ST-POE        105TX-POE        EB-PD-UPS-1

NT24k-16M12        ET-8EG-MIL-1        716M12

NT24k-16M12-PT        ET-8ES-MIL-1        716M12-HV

NT24k-16M12-R        ET-8MG-MIL-1        ET-5MS-OEM-2-1

NT24k-16M12-R-PT        ET-8MS-MIL-1        ET-5MS-OEM-2-1B

NT24k-16M12-POE        105M12        ET-8MG-OEM-F

NT24k-16M12-POE-PT        108M12        ET-8MS-OEM-1

NT24k-16M12-POE-R        708M12        ET-8MS-OEM-1-3

NT24k-16M12-POE-R-PT        708M12-HV        ET-8MS-OEM-2

4.5  Routers

RAM-6021

RAM-6021M12

5. Cellular M2M

SN-6900-AM        SN-6921-AT        RAM-9931-EU        RAM-6901EB-AT

SN-6900-AT        SN-6921-EU        RAM-9911-EU        RAM-6901EB-EU

SN-6900-VZ        SN-6921-VZ        RAM-6900-AM        RAM-6901EB-VZ

SN-6901-AM        SN-6901-EU-3G        RAM-6900-AT        RAM-6921-AM

SN-6901-AT        SN-6921-EU-3G        RAM-6900-EU        RAM-6921-AT

SN-6901-EU        RAM-9931-AT        RAM-6900-VZ        RAM-6921-EU

SN-6901-VZ        RAM-9911-AT        RAM-6901-AM        RAM-6921-VZ

SN-6901EB-AM        RAM-9931-VZ        RAM-6901-AT        RAM-6901-EU-3G

SN-6901EB-AT        RAM-9911-VZ        RAM-6901-EU        RAM-6921-EU-3G

SN-6901EB-VZ        RAM-9931-AM        RAM-6901-VZ        

SN-6921-AM        RAM-9911-AM        RAM-6901EB-AM        

6. Communication Converters

6.1. Protocol Converters

DA10D-0C-000000-000

DA30D-0F-000000-000

DSPLE000

DSPLE001

DSPGT000

DSPGT001

DSPSX000

DSPSX001

DSPZR000

ICM80000

6.2. Media Converters

102MC-SC        102MCE-ST-80        302MC-ST        SL-2ES-2ST

102MC-SC-MDR        102MCE-ST-80-MDR        302MCE-N-SC-15        SL-2ES-3SC

102MC-ST        1002MC-SX        302MCE-N-SC-40        SL-2ES-3SCL

102MC-ST-MDR        1002MC-LX-10        302MCE-N-SC-80        SL-2ES-3ST

102MCE-SC-15        1002MC-LX-40        302MCE-N-ST-15        SL-2ES-3STL

102MCE-SC-15-MDR        1002MC-LX-80        302MCE-N-ST-40        SLX-3ES-2SC

102MCE-ST-15        1003GX2-B        302MCE-N-ST-80        SLX-3ES-2ST

102MCE-ST-15-MDR        1003GX2-SX        302MCE-SC-15        SLX-3ES-3SC

102MCE-SC-40        1003GX2-LX-10        302MCE-SC-40        SLX-3ES-3ST

102MCE-SC-40-MDR        1003GX2-LX-40        302MCE-SC-80        SLX-3ES-3STL

102MCE-ST-40        1003GX2-LX-80        302MCE-ST-15        SLX-3ES-3SCL

102MCE-ST-40-MDR        302MC-N-SC        302MCE-ST-40        SLX-3EG-1SFP

102MCE-SC-80        302MC-N-ST        302MCE-ST-80        

102MCE-SC-80-MDR        302MC-SC        SL-2ES-2SC        

6.3. Serial Converters

ESERV-11T

ESERV-M12T

SER-485-FXC

SER-485-IC

SER-485-IR

ICM40030

ICM50000

ICM80000

Xem chi tiết sản phẩm tại hãng Redlion

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  3545
 • Tuần này:
  6686
 • Tuần trước:
  12829
 • Tháng trước:
  18277
 • Tất cả:
  2774229
Video Clip
Liên kết website

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TĂNG MINH PHÁT

 • Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

 • Hotline: 0917.000.655 (Mr.Hue)

 • Email: hue@tmpvietnam.com

 • Zalo: 0917.000.655

 • Website: cuahangtudonghoa.com

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

© 2018 Tang Minh Phat , all rights reserved